【#Mama塔塔羅|命運三選一🔮 #3】B牌解說


B. Forgiving & learning
對於過去發生嘅事你仍然未放得低,曾經被傷害、或者不愉快經歷,每一件事都歷歷在目。但係時候要放低過去,你先能夠專注當下嘅幸福。原諒別人其實同時係原諒緊自己,唯有從經歷中學習,先成就到今日可愛嘅你。學懂愛在當下,集中精神喺現在,愛自己多啲,咁樣關係都會有進步㗎。

⭐大眾占卜純粹屬參考性質,如需更準確更全面塔羅占卜,請聯絡專業塔羅師 @chill_tarot 查詢

🔮 Mama塔塔羅系列🔮
每週塔羅問題🗓️ |主題由你話事📬
有問題想問?喺FB/IG DM我哋啦!

==================

💫When your mind shifts, your world shifts.
💫除咗占卜,都係一場心靈層面嘅對話

Instagram:chill_tarot