【#Mama塔塔羅|命運三選一🔮 #3】A牌解說


A. True love
呢排同伴侶溝通上可能有啲誤會,記得要保持良好溝通。有時候你哋可能溝通上會有啲磨擦,但係對方對你係絕對真心嘅,如果有一個更有效、更適合你哋嘅溝通方式,咁對於關係絕對會有幫助。對方好多時都係想聽到你心入面嗰句,唔好思前想後啦,直接表達你嘅需要,關係就會有所改善㗎啦。

⭐大眾占卜純粹屬參考性質,如需更準確更全面塔羅占卜,請聯絡專業塔羅師 @chill_tarot 查詢

🔮 Mama塔塔羅系列🔮
每週塔羅問題🗓️ |主題由你話事📬
有問題想問?喺FB/IG DM我哋啦!

==================

💫When your mind shifts, your world shifts.
💫除咗占卜,都係一場心靈層面嘅對話

Instagram:chill_tarot