【#Mama塔塔羅|命運三選一🔮 #2】C牌解說


C. 權杖八

呢隻牌建議你要採取激進啲嘅手法,唔好錯過任何機會呀。你對於小朋友升學嘅方面,比較優柔寡斷、比較小心,有機會會因為咁錯過咗一啲嘢。其實好多時唔需要諗咁多,有機會就試一試;尤其是程序上嘅嘢,記得跟足啲呀。落唔到決定,可以問問小朋友意見,或者參考你嘅感覺,你好快就會知道答案。快快手搞掂,唔好拖呀~

⭐大眾占卜純粹屬參考性質,如需更準確更全面塔羅占卜,請聯絡專業塔羅師 @chill_tarot 查詢

🔮 Mama塔塔羅系列🔮
每週塔羅問題🗓️ |主題由你話事📬
有問題想問?喺FB/IG DM我哋啦!

==================

💫When your mind shifts, your world shifts.
💫除咗占卜,都係一場心靈層面嘅對話

Instagram:chill_tarot