【#Mama塔塔羅|命運三選一🔮 #2】B牌解說


B. 錢幣五

對於報讀心儀學校,你似乎表現得有啲擔心。整個過程無你想像中順利,你因此感到徬徨,甚至會怪責自己、怪責小朋友。需要時記得要尋求幫助,盡你嘅能力去令呢件事更加好,身邊人嘅支持都好重要。唔需要怪責任何人㗎~有時候誤打誤撞,可能幫小朋友開闢到一條新嘅道路㗎~盡咗力就夠,唔使畀太大壓力自己。

⭐大眾占卜純粹屬參考性質,如需更準確更全面塔羅占卜,請聯絡專業塔羅師 @chill_tarot 查詢

🔮 Mama塔塔羅系列🔮
每週塔羅問題🗓️ |主題由你話事📬
有問題想問?喺FB/IG DM我哋啦!

==================

💫When your mind shifts, your world shifts.
💫除咗占卜,都係一場心靈層面嘅對話

Instagram:chill_tarot