【#Mama塔塔羅|命運三選一🔮 #2】A牌解說


A. 聖杯九

你心裏面對小朋友好有信心,知道佢嘅能力係足夠入心儀學校。如果你思考緊小朋友嘅能力足唔足夠,呢張牌話你知,小朋友比你想像中更厲害,佢嘅小宇宙係無限大㗎。最緊要充分表達小朋友嘅才能,畀多啲信心佢,咁入讀心儀學校就無難度。

⭐大眾占卜純粹屬參考性質,如需更準確更全面塔羅占卜,請聯絡專業塔羅師 @chill_tarot 查詢

🔮 Mama塔塔羅系列🔮
每週塔羅問題🗓️ |主題由你話事📬
有問題想問?喺FB/IG DM我哋啦!

==================

💫When your mind shifts, your world shifts.
💫除咗占卜,都係一場心靈層面嘅對話

Instagram:chill_tarot