【#Mama塔塔羅|命運三選一🔮 #1】A牌解說


A. 寶劍國王

對於懷孕,你喺各個方面都有周祥嘅準備,而且你已經好ready去迎接新生命嘅來臨。你好清楚想懷孕嘅目的,好理性咁分析咗點樣去配合,令件事順利發生。只要你各方面都萬事俱備,好快就會有好消息。不過留意唔好太緊張,因為你嘅心情會好影響懷孕成功與否㗎~多啲放鬆心情、去吓戶外,同伴侶溝通多啲,保持開放嘅態度,chill d ,會對你懷孕有幫助㗎。

⭐大眾占卜純粹屬參考性質,如需更準確更全面塔羅占卜,請聯絡專業塔羅師 @chill_tarot 查詢

🔮 Mama塔塔羅系列🔮
每週塔羅問題🗓️ |主題由你話事📬
有問題想問?喺FB/IG DM我哋啦!

==================

💫When your mind shifts, your world shifts.
💫除咗占卜,都係一場心靈層面嘅對話

Instagram:chill_tarot