【Pregnantmama】大肚婆可以去旅行嗎?飛機幅射會影響BB?

【Pregnantmama】大肚婆可以去旅行嗎?飛機幅射會影響BB?


大肚婆搭飛機會唔會畀幅射影響到BB㗎?舟車勞頓有無問題?幾個月出遊會好D?

咁多問題,不如聽吓黃仁安醫院婦產科專科醫生黃濤醫生點講啦!

 

================== ======
黃濤醫生 — 仁安醫院婦產科專科醫生 | 香港中文大學內外全科醫學士 | 香港醫學專科學院院士(婦產科) | 香港婦產科學院院士 | 英國皇家婦產科醫學院院士