【Pregnantmama】 「七星仔」特別聰明?—早產點做好?

【Pregnantmama】 「七星仔」特別聰明?—早產點做好?


原來媽媽健健康康,都會存在早產危機!穿咗羊水係咪又沖埋個涼先去醫院呢?

等仁安醫院婦產科專科醫生黃濤醫生逐一為你哋解答啦!

 

 

================== ======
黃濤醫生 — 仁安醫院婦產科專科醫生 | 香港中文大學內外全科醫學士 | 香港醫學專科學院院士(婦產科) | 香港婦產科學院院士 | 英國皇家婦產科醫學院院士