【PregnantMama】臍帶纏頸,是否等於嬰兒會肚內缺氧?

【PregnantMama】臍帶纏頸,是否等於嬰兒會肚內缺氧?


照超聲波之後,其中一個常見令媽媽擔心嘅現象,就係臍帶繞頸。「我阿B會唔會咁樣勒住缺氧、有危險架?」聽吓 婦產科黃濤醫生 解釋,釋除謬誤啦!