【PregnantMama】孕媽醫室:孕婦需要戒咖啡嗎?

【PregnantMama】孕媽醫室:孕婦需要戒咖啡嗎?


好多新手孕媽陀BB之前都慣咗每日飲一杯咖啡,但好多媽媽都知,咖啡因對胎兒會有影響㗎,咁係咪一定要滴啡不沾呢?飲少少得唔得?每日又唔可以超過幾多呢?

等仁安醫院婦產專科黃濤醫生話你知,一齊請教黃醫生啦!